مقایسه ویندوز سرور 2016 و 2012 و 2008-Compare Windows Server

مقایسه ویندوز سرور 2016 و 2012 و 2008-Compare Windows Server

مقایسه ویندوز سرور 2016 و 2012 و 2008-Compare Windows Server

در جدول زیر به مقایسه امکانات و تفاوت ویندوز سرور 2016 با 2012 و 2008 پرداخته شده است.از این جدول کمک بگیرید تا انتخاب مناسبی برای خرید ویندوز سرور داشته باشید.

نسخه های مورد برر سی:

Windows Server DataCenter 2008 R2

Windows Server DataCenter 2012 R2

Windows Server DataCenter 2016

راهنمای علائم:

پشتیبانی کامل پشتیبانی کامل

پشتیبانی محدود پشتیبانی محدود

عدم پشتیبانی عدم پشتیبانی

 

Windows Server 2016Windows Server 2012 R2Windows Server 2008 R2Feature description

Security

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

Shielded Virtual Machines

پشتیبانی کاملپشتیبانی کاملپشتیبانی کامل

Just Enough Administration

پشتیبانی کاملپشتیبانی کاملپشتیبانی محدود

Just-in-Time Administration

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

Credential Guard

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

Remote Credential Guard

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

Device Guard

پشتیبانی کاملپشتیبانی کاملپشتیبانی محدود

AppLocker

پشتیبانی کاملپشتیبانی محدودپشتیبانی محدود

Windows Defender

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

Control Flow Guard

پشتیبانی کاملپشتیبانی محدودعدم پشتیبانی

Enhanced threat detection

Software-defined datacenter: Compute

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

Cluster OS Rolling Upgrade

پشتیبانی کاملپشتیبانی محدودپشتیبانی محدود

Linux and FreeBSD workloads

پشتیبانی کاملپشتیبانی محدودعدم پشتیبانی

Hot add and remove for disk, memory, and network

پشتیبانی کاملپشتیبانی محدودعدم پشتیبانی

RDS RemoteFX vGPU

پشتیبانی کاملپشتیبانی محدودپشتیبانی محدود

Server management tools

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

Nano Server installation option

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

VM Load Balancing

Software-defined datacenter: Networking

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

Network Controller

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

Microsegmentation

پشتیبانی کاملپشتیبانی محدودعدم پشتیبانی

Software Load Balancer

Software-defined datacenter: Storage

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی

Storage Spaces Direct

پشتیبانی کاملپشتیبانی محدودعدم پشتیبانی

Storage Quality of Service

پشتیبانی کاملپشتیبانی محدودعدم پشتیبانی

Data deduplication

پشتیبانی کاملعدم پشتیبانیعدم پشتیبانی