آموزش تصویری ویزیو Visio 2010 Lynda

<< آموزش تصویری ورد Word 2010 Lynda آموزش تصویری ورد Word 2010 CBT 77-881 >>
آموزش تصویری ویزیو Visio 2010 Lynda
نویسنده و تهیه کننده LYNDA
امتیاز جایزه: 0
قیمت: 0 تومان

با توجه به ارائه محصول آموزشی ویزیو 2013 لیندا ،این محصول دیگر ارائه نمی شود.می توانید برای خرید محصول 2013 به اینجا مراجعه کنید:

آموزش تصویری ویزیو Visio 2013 Lynda

 

 

مقدمه : Introduction 1m 50s
خوش آمدگویی Welcome 1m 9s  
 استفاده از فایل های تمرینی Using the exercise files 41s  
 شروع به کار با نرم افزار Visio 2010 : 1. Starting Visio 2010 5m 16s
 شروع به کار با Visio 2010 Starting Visio 2010 1m 29s  
آشنایی با امکانات نگارش های مختلف Visio 2010 Solutions available in each edition of Visio 2010 3m 47s  
 در رابطه با محیط و اینترفیس این نرم افزار : 2. Understanding the Visio 2010 Environment 21m 50s
مقایسه Drawing Environment و Backstage View The Drawing environment versus the Backstage view 6m 24s  
 کامل و کاربردی Fluent UI The Fluent UI (the Ribbon) 8m 35s  
 استفاده از اشکال و پنجره Drawing در این نرم افزار The Shapes and Drawing windows 6m 51s  
 ساخت Diagram های متصل : 3. Creating Connected Diagrams 28m 6s
 ساخت SmartShape ها به کمک یک مداد Dropping a SmartShape from a stencil 4m 18s  
 تنظیم SmartShape ها بر روی Stencil Arranging the top four SmartShapes on a stencil 2m 40s  
 استفاده از Cursor-Tip selection list Using the Cursor-Tip selection list 1m 49s  
 استفاده از Auto-Connect Selection Point Using the Auto-Connect selection points 1m 15s  
 وارد کردن SmartShape  بین دو SmartShape موجود Inserting a SmartShape between two existing SmartShapes 2m 24s  
 حذف SmartShape  بین دو SmartShape موجود Deleting a SmartShape from between two existing SmartShapes 1m 56s  
 استفاده از امکان Auto Align  و Space به منظور سازمان دهی SmartShape ها Using Auto Align and Space to organize SmartShapes 1m 50s  
Using Re-Layout to rearrange connected diagrams on the page Using Re-Layout to rearrange connected diagrams on the page 4m 31s  
Using the Snap settings and techniques Using the Snap settings and techniques 4m 44s  
Using the Glue settings and techniques Using the Glue settings and techniques 2m 39s  
 قالب بندی نمودن SmartShape ها و متون مرتبط : 4. Formatting SmartShapes and Associated Text 22m 23s
 قالب بندی نمودن Shape Fills Formatting shape fills 7m 15s  
 قالب بندی نمودن Shape Lines Formatting shape lines 6m 27s  
 قالب بندی نمودن Shape Text Formatting shape text 8m 41s  
 وارد کردن دیگر Object ها به Diagram ها : 5. Inserting Additional Objects into Diagrams 35m 20s
 وارد کردن پس زمینه و پیش زمینه به صفحات Inserting foreground and background pages 6m 25s  
 وارد کردن عکس ها ، Clip Art ها ، نمودارها و . . . Inserting illustrations including pictures, clip art, charts, and CAD drawings 7m 41s  
Inserting the new Visio 2010 diagram parts including containers and callouts Inserting the new Visio 2010 diagram parts including containers and callouts 7m 3s  
 وارد کردن لینک ها Inserting hyperlinks 5m 38s  
 وارد کردن Object های مرتبط با متون مانند Text Box ها ، Screen Tip ها ، Text Field ها و سمبل ها Inserting text-related objects including text boxes, screen tips, text fields, and symbols 8m 33s  
 نمایش دادن و مخفی سازی یک المان تصویری در دیاگرام ها : 6. Showing and Hiding Visual Elements in Diagrams 14m 37s
 استفاده از نماهای Normal  و FullScreen Toggling between Normal view and Full Screen view 1m 56s  
Showing/hiding rulers, grids, page breaks, and guides Showing/hiding rulers, grids, page breaks, and guides 4m 4s  
 نمایش و مخفی سازی Task Pane Showing/hiding task panes 2m 56s  
 نمایش و مخفی سازی Visual Aid Showing/hiding visual aids 2m 37s  
 کارکردن با پنجره های موجود در محیط نرم افزار Working with windows in the Visio environment 3m 4s  
 انتشار Diagram ها : 7. Publishing Diagrams 16m 57s
 چاپ Diagram ها Printing diagrams 4m 41s  
 ذخیره سازی دیاگرام ها به صورت فایل های PDF Saving diagrams as PDFs 1m 11s  
 دخیره سازی دیاگرام ها به صورت JPG و GIF Saving diagrams as JPGs and GIFs 1m 53s  
 ذخیره سازی دیاگرام ها به صورت فایل های HTML Saving diagrams to the web as HTML files 4m 42s  
 ذخیره سازی دیاگرام ها به صورت فایل های VDW  شیرپوینت Saving diagrams to Microsoft SharePoint as VDW files 4m 30s  
 راهبری و مدیریت دیاگرام ها : 8. Navigating Diagrams 6m 35s
 بزرگ و کوچک نمایی دیاگرام ها Zooming in/out on a diagram 2m 18s  
 Panning در دیاگرام ها Panning around a diagram 1m 20s  
 نمایش دیاگرام به صورت تمام صفحه Zooming to see the full page 58s  
 استفاده از چندین پنجره دیاگرام Using multiple diagram windows 1m 59s  
 مفاهیم لایه بندی در این برنامه : 9. Understanding Layering Concepts 19m 7s
آشنایی با مفاهیم افزودن SmartShape ها به منظور ساخت لایه ها در دیاگرام ها Understanding how adding SmartShapes can create layers in a diagram 2m 14s  
 ساخت لایه ها Creating layers 3m 8s  
 حذف لایه ها Deleting layers 2m 16s  
 مدیریت تنظیمات لایه ها Managing layer settings 6m 59s  
 مرتبط سازی و غیر مرتبط سازی SmartShape ها به و  از لایه ها Assigning/unassigning SmartShapes to/from layers 4m 30s  
 کارکردن با تم ها : 10. Working with Themes 18m 44s
مقایسه بین تم ها و استایل ها Themes vs. styles (Visio 2007 and prior) 4m 45s  
 اعمال یک تم Applying a theme 3m 30s  
اعمال رنگ به تم Applying a theme color 1m 4s  
 اعمال یک افکت به تم ها Applying a theme effect 1m 18s  
Blocking the application of a theme to a SmartShape Blocking the application of a theme to a SmartShape 1m 11s  
 حذف یک تم از یک SmartShape Removing a theme from a SmartShape 1m 38s  
تعریف کردن یک تم Defining a theme 5m 18s  
 ساخت دیاگرام های طوفان ذهنی ( Brainstorm Diagrams ) : 11. Creating Brainstorming Diagrams 22m 19s
درک مفاهیم و ساختار این دیاگرام ها Understanding the structure of brainstorming diagrams 2m 24s  
 افزودن یک Top Level Topic Adding the top-level topic 1m 40s  
Adding a single sub-topic Adding a single sub-topic 1m 25s  
Adding multiple sub-topics Adding multiple sub-topics 2m 19s  
 استفاده از پنجره Brainstorm به منظور ویرایش موضوعات Using the Brainstorming window to edit topics 2m 7s  
Changing the look of the topic shapes Changing the look of the topic shapes 1m 32s  
 تغییر دادن Layout Changing the layout 4m 33s  
 ارسال داده ها به Word Sending data to Microsoft Word 3m 13s  
 ارسال داده ها به Excel Sending data to Microsoft Excel 3m 6s  
 ساخت چارت های سازمانی : 12. Creating Organizational Charts 1h 6m
 ساخت سطح اول به کمک SmartShape ها Adding the top-level executive SmartShape to the diagram 2m 51s  
 افزودن مدیران به دیاگرام Adding manager sub-shapes to the diagram 1m 40s  
 افزودن زیر بخش ها Adding position sub-shapes to the diagram 53s  
Defining alternate layouts for subordinate SmartShapes Defining alternate layouts for subordinate SmartShapes 2m 36s  
 مرتب سازی مجدد اعضای تیم Reordering team members 2m 5s  
 افزودن مشاورها و دستیاران و غیره به چارت سازمانی Adding consultant, assistant, vacancy, and staff sub-shapes to the diagram 2m 4s  
 ایجاد خطوط نقطه گذاری شده Adding team frames to the diagram 2m 16s  
 ساخت Dotted Line Report Indicator Creating dotted-line report indicators 1m 25s  

Utilizing multiple and three-position SmartShapes 2m 57s  
 افزودن تصویر کارمندان Adding pictures of employees 1m 38s  
Breaking down the organizational structure with synchronized copies Breaking down the organizational structure with synchronized copies 2m 58s  
Expanding and collapsing reporting structure views Expanding and collapsing reporting structure views 3m 5s  
 ایجاد نمودن زمینه صفحات ، Title Block ها و حاشیه ها Creating background pages, title blocks, and borders 3m 9s  
Understanding the Organization Chart Wizard Understanding the Organization Chart Wizard 4m 41s  
 وارد کردن داده ها به کمک Organization Chart Wizard Importing data with the Organization Chart Wizard 10m 12s  
Re-linking to organizational data after it changes Re-linking to organizational data after it changes 8m 31s  
 اعمال Data Graphics Applying data graphics 6m 50s  
 انتشار چارت های سازمانی Publishing organizational charts 6m 51s  
 ساخت Timeline ها : 13. Creating Timelines 24m 53s
 افزودن و پیکربندی یک Timeline به کمک SmartShape ها Adding and configuring a timeline SmartShape 3m 24s  
آشنایی با مفاهیم milestones and intervals Understanding milestones and intervals 1m 4s  
 افزودن Milestone به Timeline Adding milestones to the timeline 1m 55s  
 کارکردن با Text Collisions Dealing with text collisions 2m 34s  
Adding intervals to the timeline Adding intervals to the timeline 2m 35s  
 افزودن مشخص کننده روز به Timeline Adding a Today marker to the timeline 1m 25s  
 افزودن مشخص کننده زمان سپری شده در Timeline Adding an Elapsed Time indicator to the timeline 51s  
 ساخت و تنظیم Expanded Timeline Creating and adjusting the expanded timeline 4m 27s  
  Export داده های Timeline به نرم افزار Microsoft Project Exporting timeline data to Microsoft Project 3m 27s  
 Import داده های Timeline  از نرم افزار Microsoft Project Importing timeline data from Microsoft Project 3m 11s  
 ساخت و پیکربندی تقویم ها : 14. Creating Calendars 15m 33s
 ساخت یک تقویم ماهانه Creating a monthly calendar 2m 24s  
 افزودن Appointment ها به تقویم Adding appointments and events 2m 3s  
 افزودن دیگر ماهها به تقویم Adding additional months 1m 3s  
 Embellishing تقویم ها Embellishing the calendar 2m 29s  
 ساخت یک تقویم هفته ای Creating a weekly calendar 2m 13s  
 ساخت یک تقویم روزانه Creating a daily calendar 2m 26s  
 وارد کردن داده ها از Outlook Importing data from Microsoft Outlook 2m 55s  
 کارکردن با PivotDiagrams : 15. Working with PivotDiagrams 35m 12s
مشخصات
زبان آموزش انگلیسی
مدت زمان آموزش 6:11
ویرایش 2010
نوع تصویری(Multimedia)
تعداد DVD 1
سطح مقدماتی-متوسط
هزینه حمل دارد
اوپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی محصولات آموزشی آفیس © 2016